“SAMEN VOOR DE STAD”

Aangenaam,
Wij zijn LOKALE VERNIEUWING, een nieuwe partij in Nieuwegein.
Op deze website informeren wij u graag over onze belangrijkste standpunten.

Heeft u naar aanleiding van ons verkiezingsprogramma vragen of opmerkingen?
Of wilt u zich bij ons aansluiten? Dat kan! U kunt ons bereiken via: heleenpeters@lokale-vernieuwing.nl 

1. Algemeen

LOKALE VERNIEUWING is een lokale partij. Wij zijn dus niet afhankelijk van landelijke politiek.

LOKALE VERNIEUWING staat voor samenspraak tussen burgers en bestuur, waarbij het belang en het welbevinden van de inwoners van Nieuwegein centraal staan. Samenwerking met andere partijen, overheden, verenigingen, bedrijven en vooral met de inwoners van Nieuwegein vinden wij een belangrijk uitgangspunt.

Wij vinden dat inwoners van de Gemeente Nieuwegein in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken en gehoord moeten worden bij gemeentelijke plannen en ontwikkelingen. Geen planontwikkeling zonder overleg met en het horen van de inwoners.

Eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn verder belangrijke thema’s voor ons. Ook moet er gezorgd worden voor een vangnet voor de situaties of momenten waarin het (even) niet anders kan. LOKALE VERNIEUWING vindt dat de gemeente zich in mindere mate moet opstellen als regelgever/handhaver. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zich als helpende hand of dienstverlener opstelt waardoor er vanuit de gemeente een positieve stimulerende werking uitgaat.


2. Bestuur en Organisatie

LOKALE VERNIEUWING is er voor alle inwoners en bedrijven van Nieuwegein, aan wiens welbevinden wij graag een grote en positieve bijdrage leveren. Wij doen dat op zo veel mogelijk maatschappelijk relevante onderwerpen door overleg te voeren met inwoners en andere van belang zijnde partijen. Dit kunnen bedrijven, instanties, belangenorganisaties en andere professionals zijn

Standpunten:

 • De Gemeente Nieuwegein dient zich verder te ontwikkelen naar een eigentijdse, op inwoners en bedrijven gerichte, klantvriendelijke en flexibele organisatie.
 • Samenwerking zoeken en behouden met de omliggende gemeenten vanuit de visie om efficiënter en krachtiger te kunnen opereren.
 • Het luisteren naar en gezamenlijk zoeken met de inwoners en bedrijven naar optimale oplossingen moet de standaard werkwijze worden binnen de gemeente.
 • Belanghebbenden dienen zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij beleidsbeslissingen.
 • Beleidsnota’s dienen in begrijpelijke taal en transparant aan gemeenteraad en inwoners gepresenteerd te worden.
 • Wijkgerichte aanpak moet adequaat en met oog voor gevolgen ingevuld worden.
 • Informeren en communiceren met inwoners en bedrijven dienen proactief inhoud en vormgegeven te worden waarbij I(C)T-mogelijkheden optimaal benut en gebruikt moeten worden.
 • De loketfunctie van de gemeente dient laagdrempelig voor inwoners en bedrijven te zijn en makkelijk ingevuld te worden.
 • De dienstbaarheid aan de klant/burger staat centraal en ICT is hierbij ondersteunend aan de uitvoering.
 • Externe inhuur van adviesbureaus en deskundigen vindt alleen nog plaats als de deskundigheid binnen het gemeentelijk apparaat aantoonbaar ontbreekt.
 • Externe inhuur moet beperkt worden in een percentage van het totale personeelsbestand (Maximaal 2%).
 • Extra aandacht dient uit te gaan naar de integriteit van bestuurders en politieke ambtsdragers zoals raad- en commissieleden.

3. Financiën

LOKALE VERNIEUWING vindt het belangrijk dat het gemeentebestuur een verantwoord en degelijk financieel beleid voert. Indien blijkt dat daarvan geen sprake is, of dit wordt vermoed, zal het gemeentebestuur om uitleg en verantwoording worden gevraagd.

Standpunten:

 • De uitvoering van gemeentelijke taken die zijn ondergebracht in zogenaamde “gemeenschappelijke regelingen ” moeten voortvarend opgepakt en uitgevoerd blijven worden.
 • Subsidies worden alleen nog verstrekt in de vorm van budgetsubsidies met prestatieafspraken.
 • Onroerendezaakbelasting (OZB) mag buiten de jaarlijkse inflatiecorrectie niet verder verhoogd worden.
 • Overige gemeentelijke belastingen en heffingen dienen primair ter dekking van de daarop betrekking hebbende of mee samenhangende kosten.
 • Begrotingsoverschotten in enig jaar dienen voor minimaal een kwart deel te worden aangewend voor het aflossen van de gemeentelijke schulden.

4. Verkeer en Vervoer

LOKALE VERNIEUWING vindt dat de verkeersdoorstroming in de Gemeente Nieuwegein soepel(er) en veilig(er) moet verlopen. Het onderhoud van de wegen en de infrastructuur hebben hierbij onze blijvende aandacht.

Ter bevordering van de verkeersveiligheid moeten verkeersbewegingen (fiets en auto) beter/goed gemonitord worden en moeten gevaarlijke verkeersomstandigheden snel en doeltreffend worden aangepakt. Meldingen van inwoners dienen serieus opgepakt en in alle redelijkheid ook snel uitgevoerd en opgelost te worden.

Standpunten:

 • Binnen de Gemeente Nieuwegein zal de komende jaren nadrukkelijk gekeken moeten worden naar de optimalisering en het veiliger worden van fietsroutes en de algemene inrichting van wegen, kruisingen en straten in en rond de diverse wijken.
 • 30km gebieden/wegen moeten als zodanig ingericht worden.
 • Verkeersdoorstroming tijdens de spitsuren verder optimaliseren.
 • Openbaar vervoer minimaal in stand houden op het bestaande niveau en waar nodig verbeteren.
 • De sluiproutes die nu door veel gebruikers van de snelwegen rond Nieuwegein gebruikt worden moeten ontmoedigd worden met verkeer-belemmerende maatregelen.
 • Op alle doorgaande wegen in Nieuwegein, daar waar dit niet leidt tot overschrijding van geluids- of fijnstofnormen, wordt 70 kilometer per uur de maximumsnelheid.

5. Afval, Milieu en Groen

LOKALE VERNIEUWING vindt dat afvalstoffenheffing kostendekkend moet blijven en op een duurzame manier moet worden aangepakt. Het gescheiden inzamelen van afval vinden wij hierbij een belangrijk punt. De gemeente moet hieraan bijdragen door het scheiden van afval voor de inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. Het vooraf, door de inwoners zelf, scheiding van glas, plastic en papier blijft hierbij noodzakelijk.

Met betrekking tot duurzaamheid en “groene maatregelen” vindt LOKALE VERNIEUWING dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft.

Wat betreft de groenvoorzieningen in Nieuwegein vinden wij dat deze op een veilige en verantwoorde wijze gehandhaafd en onderhouden moeten blijven. Belangrijk is dus dat wijken hun groen behouden, er regelmatig onderhoud plaatsvindt en dat bestaand groen ook groen blijft!

LOKALE VERNIEUWING is voor duurzame energieopwekking, maar geen voorstander van energieopwekking via windmolens in woonkernen of dichtbij bewoond gebied.

Standpunten:

 • Milieudelicten en illegale vuilstort moeten hard aangepakt worden en er dient consequent hierop gecontroleerd en gehandhaafd te worden.
 • Bestaand groen blijft groen.
 • Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen mits een redelijk rendement haalbaar is.
 • Bouwen van energie neutrale woningen stimuleren en faciliteren (nul op de meter).
 • Isolatie van het oudere woningbestand versnellen in samenspraak met de woningcorporaties.
 • Aanleg en gebruik van groene (sedum) daken stimuleren.

6. Wijkbeheer

LOKALE VERNIEUWING ondersteunt de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de belangrijke rol van wijken en wijkvertegenwoordiging. Bijeenkomsten in de wijk dienen daarbij als klankbord en input voor het ontwikkelen van gemeentelijk beleid.

Standpunten:

 • Het huidige onderhoudsniveau van infrastructuur en voorzieningen in de wijken heeft in sommige wijken de kritische ondergrens bereikt. Dit betreft met name het onderhoud van straten en het stadsmeubilair.
 • Er dienen meer middelen beschikbaar gesteld te worden om een veilige en verantwoorde leefomgeving in alle Nieuwegeinse wijken te realiseren.
 • College en Raad dienen structureel de wijken in te (blijven) gaan om bewoners een luisterend oor te bieden.

7. Toerisme en Recreatie

Toerisme is momenteel een onderschatte functionaliteit in Nieuwegein.

Wij vinden dat de Gemeente Nieuwegein veel te bieden heeft. Wij vinden verder dat de toeristische mogelijkheden die er zijn beter gepromoot en optimaler benut moeten worden. De gemeente dient hierbij een faciliterende rol te spelen.  Op deze manier kan de Gemeente Nieuwegein zich als recreatiegemeente duidelijker op de kaart zetten.

Ook vinden wij dat we zuinig en trots moeten zijn op onze twee historische dorpskernen (Vreeswijk en Jutphaas) en de directe omgeving daarvan.

Verder vinden wij duurzame aandacht voor natuur en behoud noodzakelijk, gelijk wij het in standhouden van ons kanaal- en rivierlandschappen zeer belangrijk vinden.

Standpunten:

 • De gemeente Nieuwegein moet zich nadrukkelijk inzetten voor de promotie van haar toeristische producten.
 • De dorpskernen Jutphaas en Vreeswijk moeten we koesteren en op herkenbare wijze uitdragen.
 • De toeristische mogelijkheden en het serviceniveau van toeristische informatie moet op een hoger plan gebracht worden.
 • Toeristenbelasting met jaarlijkse inflatiecorrectie handhaven.
 • De opbrengst vanuit de toeristenbelasting dient aantoonbaar gebruikt te worden voor toerisme bevorderende maatregelen.


8. Integrale Veiligheid

LOKALE VERNIEUWING vindt openbare orde en veiligheid de twee belangrijkste pijlers van een goed bestuurde gemeente. Alleen wanneer deze pijlers in orde zijn is het plezierig wonen en verblijven in Nieuwegein.

Wij vinden het dan ook erg belangrijk om veel aandacht, tijd en geld te besteden aan het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners van de Gemeente Nieuwegein, bijvoorbeeld door het nemen van krachtige maatregelen op preventief, proactief en repressief gebied. Goede samenwerking met politie, burgerwacht en met de inwoners zelf zijn hierbij van essentieel belang.

Extra aandacht dient gegeven te worden aan het behoud van de leefbaarheid binnen onze gemeente en de directe en harde bestrijding van alle vormen van overlast en criminaliteit.

Standpunten:

 • Het aantal wijkagenten in Nieuwegein moet blijvend voldoen aan de landelijk gestelde normering.
 • Op alle fronten moeten de huidige percentages van overlast en criminaliteit afnemen.
 • Snelheidscontroles in en om de wijken en rondom scholen opvoeren en intensiveren.
 • Strakke controle en strikte handhaving op milieudelicten, het willekeurig dumpen van afval en drugs- en hondenpoepoverlast.
 • Onderhouden van adequate verlichting op gevaarlijke en sociaal onveilige plekken in de Gemeente.
 • Cameratoezicht inzetten ter verkrijging van bewijslast op locaties die bekend staan als overlastlocatie en/of waar veel (auto) inbraken plaats vinden.
 • Kentekenregistratie van weggebruikers (ook brom- en snorfietsen) d.m.v. camerabewaking op alle in- en uitgaande wegen van Nieuwegein.
 • Toegankelijkheid van meldingsnummer 14030 na kantoortijden en in weekend beter organiseren.


9. Zorg en Welzijn

Voor ons is zorg en welzijn een absoluut speerpunt.

Afgelopen jaren heeft de gemeente er al veel zorgtaken bij gekregen. Dit kost veel extra geld en loopt tot op heden nog steeds niet goed. De kritiek die Geynwijs te verduren heeft gehad is hiervan een goed voorbeeld.

De centrale overheid heeft inmiddels bepaald dat de gemeente er de komende jaren nog meer zorgtaken bij krijgt. Wat LOKALE VERNIEUWING betreft moet dit beter geregeld gaan worden dan tot nu toe het geval is. Dat betekent dat er meer geld, tijd en mankracht aan dit onderwerp besteed moet worden. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat de inwoners tijdig en redelijk eenvoudig het juiste loket voor hun hulpvraag weten te vinden.

Naast het goed regelen van huidige en nieuw te regelen zorg, vindt LOKALE VERNIEUWING ook dat de inwoners zelf gewezen mogen worden op hun eigen verantwoordelijkheid op dit punt. Voor beleidsontwikkeling en -uitvoering op dit vlak is regionale samenwerking met omliggende gemeenten noodzakelijk. Verder is het actief contact houden met de inwoners en de lokale zorgorganisaties van groot belang.

De kwaliteit van de geleverde zorg en het welzijn moet voor alle inwoners van Nieuwegein op hoog niveau gehouden worden. Sommige groepen in onze gemeente zijn echter zwak en kwetsbaar. Wij vinden dat deze groep nooit de dupe mag worden van een veranderd of aangepast beleid. Voor hen moet er door de gemeente een vangnet worden geboden. De gemeente dient een vangnet te creëren, zodat er voor iedere inwoner, ook voor de zorgbehoevenden, adequate zorg voor handen is.

Wat ons betreft vraagt goede Jeugdzorg om een goede afstemming met en coördinatie tussen de betrokken instanties. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het maken van goede en duidelijk afspraken tussen de verschillende bestaande zorgverleners, opvangvoorzieningen en onderwijsinstellingen. In dit kader zijn wij voorstander van een 1 Loket/regisseur-functie voor leerlingen en gezinnen in problematische situaties.

Standpunten:

 • Samenwerking met onze buurgemeenten is en blijft noodzakelijk, zeker op het gebied van afstemming binnen de samenwerkingsverbanden van de scholen en zorgaanbieders.
 • Gezinscoaches (1 regisseur) moeten structureel worden ingezet voor ondersteuning bij gezinnen en personen in probleemsituaties.
 • Inzet van vrijwilligers en mantelzorgers moet blijvend gestimuleerd en gewaardeerd blijven.
 • Bijstand- en uitkeringsfraude dient hard aangepakt te worden en de resultaten hiervan dienen met regelmaat op de agenda van de gemeenteraad terug te komen.
 • Van Nieuwegeiners die een bijstandsuitkering ontvangen mag een tegenprestatie worden verwacht.
 • Deze tegenprestatie (bezoeken van eenzame ouderen, opzetten van sociale activiteiten, toezicht op illegale vuilstort e.d.), zal zoveel mogelijk plaats vinden binnen de eigen wijk.
 • Inwoners met een sociale–werkvoorzieningsindicatie zoveel mogelijk binnen de eigen gemeente inzetten.
 • Bij een hulpvraag moet er zo veel als mogelijk een standaard voorziening aangeboden worden. Voorzieningen op maat zijn echter ook mogelijk.
 • Stimuleren en mogelijkheden bieden aan ouderen om zo lang mogelijk zelf thuis te blijven wonen met de daarbij behorende zorg.
 • Organisaties die het welzijn van ouderen behartigen ondersteunen in hun werk.
 • Blijvende aandacht voor het bestrijden van jeugdwerkeloosheid en de kansarme jongeren.
 • Scherp toezicht en handhaving van de preventieactiviteiten op alcohol- en drugsbeleid binnen de gemeente.
 • Schuldhulpverlening moet laagdrempelig bereikbaar zijn om vroegtijdig te kunnen signaleren en de schade te beperken.
 • Een helder, volledig en realistisch armoedebeleidsplan moet jaarlijks vastgesteld en continu gemonitord worden in en door de Gemeenteraad.


10. Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur moet voor alle Nieuwegeiners toegankelijk zijn en blijven. Een goed en passend cultureel aanbod trekt daarnaast ook toeristen naar onze gemeente. Het Stadstheater De Kom is hier een goed voorbeeld van.

Standpunten:

 • Subsidieverstrekking mag geen invloed hebben op de programmakeuze en -aanbod van de instellingen.
 • Gebruikmaking van de Bibliotheek moet voor alle inwoners betaalbaar en mogelijk blijven.
 • Sociale Wijk- en Buurtactiviteiten zoveel mogelijk faciliteren en niet belemmeren met overbodige regelgeving.
 • Geen verdere bezuinigingsmaatregelen op Kunst en Cultuur binnen de Gemeente Nieuwegein.
 • Initiatieven die bijdragen aan meerdere vormen van cultuuruitingen ondersteunen en de inwoners erbij betrekken.
 • Kunst- en Cultuureducatie moeten weer een vaste vorm krijgen binnen “de Kom”.
 • Er dient een veilige uitgaansgelegenheid voor jongeren gerealiseerd te worden.


11. Sport

De Gemeente Nieuwegein is een echte sportgemeente. De gemeente kent sportverenigingen voor jeugdigen en volwassen en heeft verschillende goede binnen- en buitensportaccomodaties. Dat moet vooral zo blijven.

Naast het gezondheidsaspect van sporten is voor LOKALE VERNIEUWING ook het sociale aspect van het kunnen deelnemen aan sport zeer belangrijk. Daarom vinden wij dat de gemeente zorg moet dragen voor de benodigde (financiële) faciliteiten, zodat het lidmaatschap van een sportvereniging laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar blijft of wordt.

Standpunten:

 • Schoolzwemmen moet terug op de agenda.
 • De mogelijkheid van sportbeoefening door jong en oud en specifieke doelgroepen zijn van wezenlijk belang.
 • Huurtarieven voor sportaccommodaties dienen betaalbaar te blijven voor en door de gebruikers.
 • De gemeentelijke sportaccommodaties dienen, in overleg en naar behoefte en efficiëntie, alle dagen van de week geopend te zijn.
 • LOKALE VERNIEUWING ondersteunt iedere vorm van versterking van de samenhang en samenwerking tussen sportverenigingen.

12. Economie en Werk

Nieuwegein is geografisch gunstig gelegen in het midden van het land en is omgeven door meerdere grote snelwegen. Hierdoor is Nieuwegein goed bereikbaar en aantrekkelijk voor vele bedrijven. Het Klooster, gelegen aan de A27, is daar een goed voorbeeld van.

De bedrijven binnen de Gemeente Nieuwegein zijn de motor van onze gemeentelijke economie. Hoewel het economisch herstel zich inmiddels heeft aangediend, vinden wij het belangrijk dat de gemeente zich krachtig blijft inzetten en inspannen om onze lokale economie te stimuleren en te onderhouden.

In dit kader vinden wij het verder van belang dat de gemeente geen onnodige belemmeringen (vergunningen, regeltjes, enz) aan bedrijven opwerpt. Naar onze mening zou dat een bruisend bedrijfsleven en een goed florerende middenstand alleen maar in de weg staan.

Innovatieve en vooral duurzame ontwikkelingen dienen volledige ondersteuning en medewerking vanuit de Gemeente Nieuwegein te krijgen.

Standpunten:

 • Algemene voorzieningen binnen de gemeente moeten aantrekkelijk zijn voor ondernemers.
 • Er dient een goed ondernemersklimaat te zijn waarbij de lokale overheid voorwaardenscheppend is.
 • Samenwerking van de gemeente met de ondernemersverenigingen moet tot concrete en meetbare resultaten leiden.
 • De gemeente zal de lokale bedrijven de ruimte moeten geven om zich verder te ontplooien.
 • De aantrekkelijkheid van de binnenstad en de andere winkelcentra zal door de gemeente gefaciliteerd en onderhouden moeten worden waarbij het accent niet alleen op City mag liggen.
 • Om het ondernemersklimaat positief te benaderen moet er werk gemaakt worden van een uitbreiding en verbetering van de bestaande infrastructuur.


13. Onderwijs en Educatie

LOKALE VERNIEUWING is trots op de educatieve voorzieningen die er in de Gemeente Nieuwegein zijn. Bijna ieder kind kan binnen de eigen gemeente gepast en gewenst onderwijs volgen.

Voor de gemeente blijven er nog twee belangrijke taken over, zijnde het verzorgen van nieuwe/passende/moderne/veilige huisvesting voor de scholen en een goede afstemming met de ondersteuningsvoorzieningen.

Standpunten:

 • De gemeente dient het opstarten en in stand houden van diversiteit in opleidingen binnen de stad te stimuleren.
 • Schoolbesturen die een brede school willen zijn dienen hierbij door de gemeente ondersteund te worden waarbij de gemeente geen financiële risico’s loopt.
 • Waar hiervoor de mogelijkheden zijn dienen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk samengevoegd te worden en beschikbaar te zijn voor alle gebruikersgroepen.
 • Vroegschoolse educatie moet beschikbaar blijven, (ook) voor kinderen met een achterstand in de taalontwikkeling en/of sociale achterstand.


14. Wonen

LOKALE VERNIEUWING vindt het belangrijk dat de gemeente het, voor die bewoners die dat wensen, mogelijk maakt om binnen de Gemeente Nieuwegein te blijven wonen (ondanks hulpvraag, leeftijd, enz). Dit betekent dat er een gevarieerd aanbod van woningen moet komen dat is afgestemd op de vraag van iedereen in zijn algemeenheid en voor jongeren (starterswoningen) en ouderen (wonen met een vorm van zorg) in het bijzonder.

Om de jeugd in de gemeente te behouden vinden wij dat de gemeente moet zorgen voor voldoende betaalbare starterswoningen (huur en koop). Dit kan ook worden gerealiseerd door kantoorpanden te verbouwen, waardoor het een woonbestemming krijgt.

Teneinde de ouderen langer en zelfstandig in de gemeente te kunnen laten wonen, moet de gemeente zorgen voor levensloopbestendige woningen.

Verder vinden wij het belangrijk dat er een evenwichtig aanbod komt van zowel huur- als koopwoningen. Met betrekking tot de huurwoningen vinden wij dat deze duurzaam en betaalbaar moeten zijn en beschikbaar moeten zijn voor de verschillende categorieën van inwoners.

Standpunten:

 • We zetten vooral in op de bouw van betaalbare woningen voor alle inwoners van Nieuwegein zowel in het huur- als koopsegment.
 • In Nieuwegein betreft het huizenbouw die duurzaam is.
 • Oog houden voor betaalbare starterswoningen
 • Levensloopbestendig bouwen moet gestimuleerd worden door middel van voorlichting en aantrekkelijke voorwaarden.
 • De gemeente moet afspraken (blijven) maken met de woningcorporaties over de bouw van beschikbare en betaalbare huurwoningen.
 • De regeldruk inzake bouwen moet verandert en verminderd worden door o.a. afschaffing van een aantal welstandregels.
 • Er dient onderzocht te worden, in samenspraak met wijkbewoners, of er mogelijkheden zijn om “Tiny Houses” te realiseren voor jongeren, starters en statushouders.
 • Afkomst en achtergrond zijn niet bepalend voor het toekennen van woningen.

15. Migratie en Statushouders

Statushouders zijn mensen die van de Nederlandse Staat in Nederland mogen blijven. Door de afspraken die er tussen de gemeenten en de overheid zijn gemaakt, zijn gemeenten, en dus ook onze gemeente, verplicht om een aantal statushouders op te nemen.

Door de Nederlandse staat is bepaald dat de gemeenten, dus ook de Gemeente Nieuwegein, voor de statushouders die in de betreffende gemeente moeten worden opgenomen, onder andere huisvesting moeten regelen. Hiertoe moet de gemeente afspraken maken met woningbouwcorporaties. Ook moet de gemeente de statushouders begeleiden in het maatschappelijk integratieproces.

Wij vinden het belangrijk dat de statushouders goed worden gehuisvest in onze Gemeente. Echter, het moet niet zo zijn dat er door het plaatsen van statushouders (in veelal de sociale woningbouw), andere inwoners van de gemeente niet of na veel te lang wachten pas in aanmerking komen voor een huurwoning. Wij vinden dat dit probleem op 2 verschillende manieren tegelijkertijd moet worden aangepakt. In de eerste plaats vinden wij het hebben van werk een belangrijke voorwaarde voor de integratie in onze samenleving. Zodoende moet de gemeente zorgen voor een integratieproces dat snel leidt naar betaald werk (taal leren, onderwijs volgen, helpen solliciteren, enz), waardoor er geen sprake meer is van afhankelijkheid van een uitkering. In de tweede plaats moet de gemeente ervoor zorgen dat er meer sociale huurwoningen komen.

Standpunten:

 • Zicht houden op en hoge eisen stellen aan de verplichte inburgering.
 • Sociale integratie vooruithelpen door snel en goed Nederlands te leren.
 • Inburgering en inzet op arbeidsmarkt helpen te versnellen.
 • Intensievere begeleiding bij het volgen van opleidingen, het zoeken en behouden van werk.
 • Investeer in een goede begeleiding van de migranten/statushouders; Inburgering, begeleiding en toeleiding naar werk in één hand (regisseursfunctie).
 • Gemeente dient adequate en functionele netwerken te ontwikkelen om migranten/statushouders aan het werk te helpen en te houden.
 • Afkomst en achtergrond leiden niet tot voorkeursbehandeling op de arbeids- en/of woningmarkt.
 • Aanbieden van zwemlessen aan statushouders/migranten (kinderen).

16. Ruimtelijke Ontwikkeling

LOKALE VERNIEUWING vindt dat de gemeente moet streven naar gevarieerde woonwijken waarbij bewoners, bouwers en architecten meer ruimte krijgen om variatie en verschil aan te brengen.

Verder vinden wij dat er in de wijken voldoende groen en speelruimte aanwezig moet zijn.

Standpunten:

 • Bestemmingsplannen dienen ontwikkelingsgericht te zijn met een visie op de toekomst.
 • Behoud van natuur- en landschapswaarden moeten overeind blijven.
 • LOKALE VERNIEUWING is tegen de bouw van windmolens en elke vorm van overlast daarvan ook al betreft het plaatsing in een van onze buurgemeenten.
 • Rood voor Rood en Groen voor Groen.
 • Koester wijkparken en andere bestaande groenvoorzieningen.
 • Speelruimte moet schoon en goed onderhouden zijn.