BESTUUR EN ORGANISATIE

ONZE KERNWAARDEN:

 • Nieuwegeiners dienen zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij beslissingen en plannen die betrekking hebben op hun leef/woonomgeving, -situatie en -omstandigheden (participatie);
 • Politieke informatie en brieven vanuit de gemeente aan de Nieuwegeiners moeten in begrijpelijke taal zijn geschreven en moeten tijdig aan de gemeenteraad toegestuurd worden;
 • De website van de gemeente moet anders, beter en duidelijker, welke site ook toegankelijk moet worden voor anderstaligen, laaggeletterden, blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden;
 • Ouderen die moeite hebben met de digitalisering dienen door de gemeente te worden ondersteund;
 • Bij initiatieven van Nieuwegeiners of Nieuwegeinse ondernemers moet de houding van de gemeente positief en hartelijk zijn en uitgaan van de ‘ja, tenzij’-houding;
 • De gemeente dient zich verder te ontwikkelen naar een eigentijdse, op Nieuwegeiners en bedrijven gerichte, klantvriendelijke en flexibele organisatie;
 • Het meldingsnummer 14030 (MOR-meldingen) moet beter en langer bereikbaar zijn (ook buiten kantooruren) en dient de meldingen sneller af te handelen en de toegepaste oplossing duidelijker aan de melder terug te koppelen;
 • De gemeente moet de samenwerking zoeken en behouden met omliggende gemeenten om efficiënter en krachtiger te kunnen opereren bij onderwerpen die grensoverschrijdend zijn en niet beperkt blijven tot Nieuwegein;
 • Er moet worden gestreefd naar een wijkgerichte aanpak, waarbij moet worden erkend dat het ene in de ene buurt en het andere in de andere buurt beter werkt;  
 • De belangrijke rol van vrijwilligers en mantelzorgers dient door de gemeente te worden onderkend en ondersteund en meer te worden gewaardeerd;
 • De Nieuwegeiners moeten de gemeente beter weten te vinden in het geval ze vragen hebben of ze niet weten waar ze met hun vraag of probleem terecht kunnen. De gemeente moet dan ook laagdrempelig en goed bereikbaar zijn en de functie van (door)verwijzer vervullen;
 • Het streven moet zijn om dure externe inhuur (van professionals) zo kort mogelijk te laten duren en alleen in te zetten indien de benodigde kennis en kunde niet ‘intern’ aanwezig is;
 • Grote aandacht dient er te zijn voor de integriteit van bestuurders en politieke ambtsdragers, zoals wethouders en raadsleden;