KUNST EN CULTUUR

onze KERNWAARDEN:

  • Wij zijn tegen bezuinigingsmaatregelen op kunst en cultuur;
  • De gemeente mag zich bij subsidieverstrekking aan culturele instellingen (bijvoorbeeld aan theater De Kom) niet bemoeien met de programmakeuze en het -aanbod van de betreffende instellingen;
  • Scholen moeten worden gestimuleerd om kunst- en cultuureducatie meer vorm en inhoud te geven;
  • De gemeente dient Nieuwegeins creatief talent te stimuleren en te faciliteren;
  • Het gebruiken van alle faciliteiten en diensten van de bibliotheek (De Tweede Verdieping) moet voor alle Nieuwegeiners betaalbaar en mogelijk blijven;
  • De bibliotheek (De Tweede Verdieping) moet een belangrijke rol blijven spelen bij de aanpak van bepaalde sociale uitdagingen in Nieuwegein, zoals inburgering, leerachterstanden, laaggeletterdheid, eenzaamheid en gezondheidsproblemen;
  • Sociale wijk- en buurtactiviteiten moeten zoveel mogelijk worden gefaciliteerd en gestimuleerd en dus niet worden belemmerd door overbodige regelgeving. Ook hier geldt dus dat de houding van de gemeente positief en hartelijk moet zijn en moet uitgaan van de ‘ja, tenzij’-houding;