ZORG EN WELZIJN

WIJ VINDEN 

Voor ons is zorg en welzijn een absoluut speerpunt.

Afgelopen jaren heeft de gemeente er al veel zorgtaken bij gekregen. Dit kost veel extra geld en loopt tot op heden nog steeds niet goed. De kritiek die Geynwijs te verduren heeft gehad is hiervan een goed voorbeeld.

De centrale overheid heeft inmiddels bepaald dat de gemeente er de komende jaren nog meer zorgtaken bij krijgt. Wat LOKALE VERNIEUWING betreft moet dit beter geregeld gaan worden dan tot nu toe het geval is. Dat betekent dat er meer geld, tijd en mankracht aan dit onderwerp besteed moet worden. Alleen dan kan gegarandeerd worden dat de inwoners tijdig en redelijk eenvoudig het juiste loket voor hun hulpvraag weten te vinden.

Naast het goed regelen van huidige en nieuw te regelen zorg, vindt LOKALE VERNIEUWING ook dat de inwoners zelf gewezen mogen worden op hun eigen verantwoordelijkheid op dit punt. Voor beleidsontwikkeling en -uitvoering op dit vlak is regionale samenwerking met omliggende gemeenten noodzakelijk. Verder is het actief contact houden met de inwoners en de lokale zorgorganisaties van groot belang.

De kwaliteit van de geleverde zorg en het welzijn moet voor alle inwoners van Nieuwegein op hoog niveau gehouden worden. Sommige groepen in onze gemeente zijn echter zwak en kwetsbaar. Wij vinden dat deze groep nooit de dupe mag worden van een veranderd of aangepast beleid. Voor hen moet er door de gemeente een vangnet worden geboden. De gemeente dient een vangnet te creëren, zodat er voor iedere inwoner, ook voor de zorgbehoevenden, adequate zorg voor handen is.

Wat ons betreft vraagt goede Jeugdzorg om een goede afstemming met en coördinatie tussen de betrokken instanties. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het maken van goede en duidelijk afspraken tussen de verschillende bestaande zorgverleners, opvangvoorzieningen en onderwijsinstellingen. In dit kader zijn wij voorstander van een 1 Loket/regisseur-functie voor leerlingen en gezinnen in problematische situaties.

ONZE STANDPUNTEN OVER ZORG EN WELZIJN

LOKALE VERNIEUWING WIL

 • Samenwerking met onze buurgemeenten is en blijft noodzakelijk, zeker op het gebied van afstemming binnen de samenwerkingsverbanden van de scholen en zorgaanbieders.
 • Gezinscoaches (1 regisseur) moeten structureel worden ingezet voor ondersteuning bij gezinnen en personen in probleemsituaties.
 • Inzet van vrijwilligers en mantelzorgers moet blijvend gestimuleerd en gewaardeerd blijven.
 • Bijstand- en uitkeringsfraude dient hard aangepakt te worden en de resultaten hiervan dienen met regelmaat op de agenda van de gemeenteraad terug te komen.
 • Deze tegenprestatie (bezoeken van eenzame ouderen, opzetten van sociale activiteiten, toezicht op illegale vuilstort e.d.), zal zoveel mogelijk plaats vinden binnen de eigen wijk.
 • Inwoners met een sociale–werkvoorzieningsindicatie zoveel mogelijk binnen de eigen gemeente inzetten.
 • Bij een hulpvraag moet er zo veel als mogelijk een standaard voorziening aangeboden worden. Voorzieningen op maat zijn echter ook mogelijk.
 • Stimuleren en mogelijkheden bieden aan ouderen om zo lang mogelijk zelf thuis te blijven wonen met de daarbij behorende zorg.
 • Organisaties die het welzijn van ouderen behartigen ondersteunen in hun werk.
 • Blijvende aandacht voor het bestrijden van jeugdwerkeloosheid en de kansarme jongeren.
 • Scherp toezicht en handhaving van de preventieactiviteiten op alcohol- en drugsbeleid binnen de gemeente.
 • Schuldhulpverlening moet laagdrempelig bereikbaar zijn om vroegtijdig te kunnen signaleren en de schade te beperken.
 • Een helder, volledig en realistisch armoedebeleidsplan moet jaarlijks vastgesteld en continu gemonitord worden in en door de Gemeenteraad.

BEN JIJ ONZE LOKALE STEUN?

Een veilig, zorgzaam en betrokken Nieuwegein gaat niet vanzelf. Kom in actie en word lid van Lokale Vernieuwing.

Een Nieuwegein waarin gezorgd wordt voor onze ouderen, waar je jezelf veilig voelt, waar onze jongeren aandacht krijgen en een stad die bruist. Wij weten dat dit mogelijk is. Om dit te realiseren hebben we jou nodig! Door jouw steun als lid van Lokale Vernieuwing krijgen we dit samen voor elkaar.

ALS LID VAN DE PARTIJ:

 • steun je onze partij en helpt jou bijdrage om nog meer draagvlak te creëren
 • ontvang je regelmatig informatie van onze fractievoorzitter
 • praat je mee over onze standpunten, beleid en de koers van de partij
 • ontvang je uitnodigingen voor de algemene ledenvergaderingen