VEILIGHEID

ONZE KERNWAARDEN:

  • Het streven en de inzet van de gemeente moet gericht zijn op het laten dalen van de huidige percentages van overlast en criminaliteit, in ieder geval als het gaat om auto- en woninginbraken;
  • Ook moet de gemeente aandacht hebben voor het veiligheidsgevoel van de Nieuwegeiners en maatregelen treffen die dat gevoel verhogen (denk bijvoorbeeld aan het goed onderhouden van openbare verlichting en het aanpakken van hangplekken);
  • Iedereen moet zich in Nieuwegein veilig en prettig kunnen voelen, ongeacht geaardheid (LHBTI+) en afkomst. De gemeente moet signalen over misstanden op dit gebied serieus nemen, direct oppakken en open staan voor gesprekken en oplossingen;
  • Het aantal wijkagenten en boa’s in Nieuwegein moet minstens voldoen aan de landelijk gestelde normering, waarbij er moet worden gestreefd naar de inzet van gespecialiseerde boa’s (en dus niet alleen naar algemeen/generiek opgeleide boa’s);De gemeente moet het gebrek aan handhaving, op veel terreinen, erkennen en oplossen, door de inzet van meer handhavers en door duidelijk prioriteiten te stellen en die prioriteiten met de Nieuwegeiners vast te stellen en te delen;
  • De gemeente moet kiezen voor een integrale aanpak van de veiligheid, waarbij samenwerken, overleggen en afstemmen de regel is. Veiligheid regel je immers niet ‘even’ in je eentje. Zo is een goede samenwerking tussen gemeente, politie, scholen, jongerenwerkers, vrijwilligers en Nieuwegeiners van groot belang, bijvoorbeeld teneinde geweld, drugsgebruik of -bezit of wapengebruik of -bezit of overlast tijdig te signaleren en effectief aan te pakken;
  • De Nieuwegeiners moeten op een begrijpelijke en toegankelijke manier worden betrokken bij de aanpak van ondermijning (= een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit die vaak verborgen blijft en waarmee veel illegaal geld wordt verdiend, bijvoorbeeld met hennepteelt, drugshandel, geld witwassen en vastgoedfraude) en bewust worden gemaakt van de grote rol die zij spelen bij het signaleren van opvallend gedrag of bezit;
  • De gemeente en met name de burgemeester moet overtuigd zijn van het belang van een goed werkende driehoek (overlegorgaan met burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie) en hier ook tijd en energie in investeren;
  • Snelheidscontroles in en om de wijken en rondom scholen moeten worden geïntensiveerd;
  • Cameratoezicht moet worden ingezet op overlastlocaties, bijvoorbeeld daar waar (auto-)inbraken plaatsvinden, illegaal vuil wordt gestort, lachgas en/of drugs wordt verhandeld of gebruikt en weinig zicht is op het wel en wee van bepaalde locaties (industriegebieden). Tot nu toe weigert het college van B & W het toepassen van gemeentelijke camera’s. Daar moet verandering in komen;
  • Er dient niet alleen aandacht te zijn voor de veiligheid op straat, maar ook voor de digitale veiligheid. Steeds vaker vinden strafbare feiten (denk aan bedreigingen) of de oproepen daartoe plaats op of via het internet, bijvoorbeeld via sociale media. De gemeente moet de Nieuwegeiners niet alleen een veilige fysieke stad, maar ook een veilige digitale stad bieden, waarbij ook afspraken moeten worden gemaakt over wat de gemeente wel/niet in de gaten mag houden op het internet, of de gemeente mag deelnemen aan groepen of chats en wanneer de gemeente deze taken overdraagt aan politie of justitie. Daarvoor is tot nu toe in Nieuwegein nog niets geregeld of afgesproken. Dat moet anders in deze digitale tijd;