WONEN

ONZE KERNWAARDEN:

  • De lange wachtlijst voor woningzoekenden (voor een sociale en/of betaalbare huurwoning) willen wij oplossen door gereguleerd (voldoende bouwen met behoud van groen/parken) woningen te bouwen, waarbij het uitgangspunt is dat zowel jong als oud in Nieuwegein kan blijven wonen, waarbij particuliere/bewonersinitiatieven (bijvoorbeeld Knarrenhofjes of andere sociale initiatieven voor specifieke groepen) worden gestimuleerd en er extra aandacht is voor starterswoningen (zowel huur als koop);
  • De wachtlijst voor woningzoekenden is veel te lang. De gemeente moet snel met concrete oplossingen komen, waarbij niet alleen moet worden gedacht aan het snel bouwen van meer woningen, maar bijvoorbeeld ook aan gereguleerde woningsplitsing, doorschuiven en samen werken met andere gemeenten;
  • De A12-zone, Rijnenburg en Reijerscop dienen te worden gebruikt voor de aanleg/het behoud van groen, het bouwen van woningen en voor de aanleg van de daarvoor benodigde infrastructuur. Dit standpunt dient de gemeente duidelijk en consequent uit te dragen en ook bespreekbaar te maken en houden in de contacten met de Gemeente Utrecht;
  • De regels die gelden voor woningzoekenden, die op de wachtlijst staan, moeten transparant, helder en voor iedereen gelijk zijn;
  • Bij het bouwen van nieuwe woningen is duurzaam bouwen het uitgangspunt. Er moet door de gemeente naar worden gestreefd om 30% van het totaal aantal beschikbare woningen een sociale huurwoning te laten zijn, welke woningen goed verspreid moeten worden over de stad (dus niet centraliseren);
  • De gemeente moet afspraken (blijven) maken met de woningbouwcorporaties en particuliere verhuurders over de bouw van beschikbare en betaalbare (huur)woningen en over het onderhoud en isoleren van bestaande (huur)woningen;
  • Leegstaande gebouwen moeten zo snel mogelijk omgevormd worden naar woningen (transformeren) of moeten op een andere manier nieuw leven ingeblazen worden, teneinde verloedering of kraken te voorkomen;
  • Het toepassen van vormen van opkoopbescherming moet ervoor zorgen dat huisjesmelkers in Nieuwegein geen voet aan de grond krijgen;