ZORG, WELZIJN EN GEZONDHEID

ONZE KERNWAARDEN:

 • Jeugdzorg is een belangrijke taak van de gemeente. Maar het is ook een hele dure taak, waarin de gemeente de afgelopen jaren steeds weer extra geld moest stoppen en in de rode cijfers terecht kwam. Daarom moet de gemeente zorgen voor stabiel financieel beleid, waarin duidelijk is welke bijdrage er vanuit het rijk komt en waarbij duidelijke (prijs)afspraken (maar ook afspraken over instroom, uitstoom, enz) worden gemaakt met de uitvoerende instanties waarmee wordt samengewerkt. Prijsafspraken mogen echter nimmer leiden tot slechte of te weinig jeugdzorg;
 • Jeugdzorg is een taak die de gemeente niet alleen uitvoert. Er zijn veel belangrijke instanties en organisaties die hierin een belangrijke signalerende en/of uitvoerende taak hebben. De gemeente dient goed met deze instanties en organisaties samen te werken en goed met hen te communiceren, waarbij ook met huisartsen en scholen goed wordt gesproken over het belang van hun signalerende rol;
 • De gemeente moet de inzet van zorgtolken faciliteren, zodat kinderen niet meer hoeven te dienen als tolk voor familieleden of andere volwassenen;
 • Bij Geynwijs moet de kwaliteit van het werk en het bewustzijn over het belang van hun rol/taak omhoog;
 • Er moet blijvende aandacht zijn voor jeugdwerkeloosheid en jongeren met minder kansen op de arbeidsmarkt;
 • De gemeente moet investeren in preventieactiviteiten op het gebied van alcohol- en drugsgebruik en op de hulp aan alcohol- en drugsgebruikers;
 • Schuldhulpverlening moet laagdrempeliger worden om zo vroegtijdig te kunnen signaleren en de schade te beperken. Er lopen in omliggende gemeenten al goede projecten op dit punt. De gemeente zou hierbij kunnen aansluiten of de kunst kunnen afkijken;
 • De gemeente moet een helder, volledig en realistisch armoedebeleidsplan opstellen, welke jaarlijks wordt bijgesteld en aangepast;
 • De gemeente moet extra oog hebben voor de huishoudens die net boven de grens van de Stadspas zitten. Deze Nieuwegeiners vissen bij veel voorzieningen vaak net achter het net, terwijl ook zij wel eens iets extra’s kunnen gebruiken;
 • Bijstands- en uitkeringsfraude dient hard aangepakt te worden en de resultaten hiervan dienen met regelmaat op de agenda van de gemeenteraad terug te komen. Uitgangspunt bij geconstateerde fraude dient het terugvorderen van de onterecht ontvangen uitkering te zijn. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het ontvangen van een tasje boodschappen niet gezien of bestempeld moet worden als fraude;
 • Van Nieuwegeiners die een bijstandsuitkering ontvangen mag een tegenprestatie worden verwacht. Verder dient het duidelijk te zijn aan welke regels bijstandsgerechtigden zich moeten houden;
 • Beschut werk (voorheen sociale –werkvoorziening) moet meer en zoveel mogelijk binnen de eigen gemeente worden aangeboden;
 • Inzet van vrijwilligers en mantelzorgers moet blijvend gestimuleerd en gewaardeerd worden;
 • De gemeente moet aan ouderen de mogelijkheid/voorzieningen bieden om, indien zij dat wensen, zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen;
 • De gemeente dient open te staan voor en gelegenheid/ruimte te bieden aan het realiseren van particuliere initiatieven op het gebied van seniorenvoorzieningen, waaronder Knarrenhofjes;
 • De gemeente dient een gezonde levensstijl te stimuleren, door sporten voor iedereen financieel realiseerbaar te maken;
 • De gemeente heeft een rol en een taak in het verzorgen van een dekkend AED-netwerk + het verzorgen van de nodige instructies. Hierbij mag de gemeente niet afhankelijk zijn van particuliere AED’s, maar dient de gemeente dus ook zelf AED’s ter beschikking te stellen, bij voorkeur in combinatie met een andere gewenste faciliteit, bijvoorbeeld in combinatie met een laadpaal voor elektrische auto’s of een lantaarnpaal;