WIJKBEHEER

ONZE KERNWAARDEN:

  • Er moet worden gestreefd naar een wijkgerichte aanpak, waarbij moet worden erkend dat het ene in de ene buurt en het andere in de andere buurt beter werkt;  
  • Het huidige onderhoudsniveau van wegen en (speel)voorzieningen heeft in bepaalde wijken de kritische ondergrens bereikt. Dit betreft met name het onderhoud van bestrating, stadsmeubilair en speeltoestellen. Dit dient direct na constateren te worden aangepakt en dient niet te worden uitgesteld totdat het project ‘Betere Buurten’ of een ander project op die wijk wordt toegepast;
  • In alle wijken van Nieuwegein dient er sprake te zijn van een veilige en verantwoorde leefomgeving;
  • De gemeente moet structureel de wijken blijven bezoeken en met Nieuwegeiners praten om te luisteren wat er speelt in de wijk en om een luisterend oor te bieden. De gemeente moet er zijn voor de Nieuwegeiners. Ook hier spelen wijkplatforms en wijkinitiatieven een belangrijke rol;
  • Initiatieven vanuit de wijk worden gestimuleerd en gewaardeerd, waarbij de houding ‘ja, tenzij’ het uitgangspunt is. De gemeente moet met de Nieuwegeiners meedenken, bijvoorbeeld over de uitvoering en de financiering;
  • Leegstaande gebouwen moeten zo snel mogelijk omgevormd worden naar woningen (transformeren) of moeten op een andere manier nieuw leven ingeblazen worden, teneinde verloedering of kraken te voorkomen;