|

IJsselsteinse windmolens langs de A2

De Gemeente IJsselstein doet onderzoek naar de plaatsing van windmolens langs de A2. Aangezien Nieuwegein aan de andere kant van de A2 ligt zou overlast voor onze inwoners zeker het geval kunnen zijn. Daarom stelden we de volgende vragen aan het college:

 1. Wat is het standpunt van het college over het bedoelde voornemen van de
  Gemeente IJsselstein om op de bedoelde plek langs de A2 windturbines te
  plaatsen?

  Wij ons zeer bewust van de overlast die windturbines kunnen veroorzaken bij
  inwoners. Daarom heeft het college van Nieuwegein in december 2021 een brief
  gestuurd aan de gemeente IJsselstein waarin we aan IJsselstein vragen te zorgen dat
  eventuele windturbines in hun gemeente geen overlast veroorzaken bij inwoners van
  Nieuwegein die langs de gemeentegrenzen wonen. Tegelijkertijd
  is de realisatie van windenergie, onderdeel van de gezamenlijke afspraken die we in de
  RES regio hebben gemaakt
 2. Op welke wijze heeft het college dit standpunt bekend gemaakt bij de Gemeente
  IJsselstein?

  Zie antwoord bij 1. en raadsbrief 2021-537 en aanvullend daarop:
  Wethouder Schouten heeft meerdere malen afstemming gehad over de communicatie
  richting onze inwoners met collega-wethouder Tas uit IJsselstein. Naar aanleiding van
  deze gesprekken en het gesprek met de heer Vahl (zie antwoord vraag 3) is aan
  wethouder Tas nogmaals aandacht gevraagd voor de communicatie aan inwoners van
  Nieuwegein over de plannen van IJsselstein. Ook vragen we om inzichtelijk te maken
  wat de impact is voor Nieuwegein.
 3. Op welke wijze worden de inwoners van Nieuwegein meegenomen in dit
  proces/worden hun belangen behartigd en vertegenwoordigd?

  Op onderstaande wijzen worden inwoners van Nieuwegein door de gemeente
  IJsselstein meegenomen in het proces naar mogelijke windturbines langs de A2 in
  IJsselstein:
  – De gemeente IJsselstein heeft een adviesgroep van inwoners samengesteld.
  Hierin zitten twee inwoners van Nieuwegein.
  – IJsselstein heeft aangegeven bij de communicatie over de plannen voor de
  windturbine de inwoners van Nieuwegein mee te nemen.
  – Een ambtenaar van de gemeente IJsselstein is langs geweest en gaat langs bij
  de twee wijknetwerken Doorslag en Lekboulevard Hoogzandveld om toelichting
  te geven op de plannen van IJsselstein.
  – Op 24 april 2024 heeft wethouder Schouten gesproken met de heer Vahl
  (inwoner van Nieuwegein) over de mogelijke windturbine IJsselstein.
 4. Indien deze turbine(s) langs de A2 er wel komen, welke invloed heeft dat dan op
  de ambities/plannen/voornemens van de Gemeente Nieuwegein m.b.t. het
  mogelijk plaatsen van nieuwe turbines?
  De turbines komen dan mogelijk wel op
  IJsselsteins grondgebied te staan, maar vast staat dat de overlast met name of
  in ieder geval ook in Nieuwegein wordt ervaren. Heeft dit invloed op de
  ambities/plannen/voornemens van Nieuwegein?

  De Windturbine(s) IJsselstein hebben geen invloed op ambities van
  Nieuwegein. Nieuwegein is binnen de huidige ambities niet van plan windturbines te
  plaatsen langs de A2. Voor windenergie zijn we aan het onderzoeken of er aan de
  oostzijde van de stad ruimte is om zo beperkt mogelijk windturbines toe te voegen, op
  zo’n manier dat de bedrijvigheid in het gebied niet wordt beperkt.